SopakVina – Định hướng phát triển 2019 – 2020

SOPAKVINA đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất bao[…]

SOPAKVINA đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất bao bì bằng xốp uy tín – chất lượng ở Việt Nam và hướng tới xuất khẩu đi các nước tiên tiến như Nhật Bản, châu Âu.